PEPCO CROATIA d.o.o. Privacy Policy

Effective day 08 rujna 2020

Zaštita privatnosti u selekcijskom postupku – obavijest kandidatima o ograničenju odgovornosti. 


Detaljne informacije o obradi osobnih podataka: 


Voditelj obrade podataka: 
Pepco Croatia d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Damira Tomljanovića Gavrana 11, OIB: 43416900320 (“Pepco”).

Službenik za zaštitu osobnih podatka i kontakt podaci 
Pepco je imenovao Službenika za zaštitu osobnih podataka kojeg se može kontaktirati za sva pitanja u odnosu na obradu osobnih podataka i izvršavanje prava na obradu podataka.
Ukoliko želite stupiti u kontakt sa Službenikom za zaštitu podataka, to možete učiniti putem:
Adrese:                     Daniel Wieszczycki
                                    Službenik za zaštitu osobnih podataka
                                    Pepco Croatia d.o.o., Damira Tomljanovića Gavrana 11, Zagreb
Adrese e-pošte:        iodo@ pepco.eu


U koju se svrhu obrađuju Vaši osobni podaci? 
Osobni podaci kandidata obrađuju se za potrebe selekcijskog postupka, a u slučaju kada kandidat daje posebnu pisanu privolu, i za potrebe budućih selekcijskih postupaka. Podaci o kandidatu se mogu obrađivati i u svrhu potencijalnih prigovora.


Koliko će se dugo Vaši osobni podaci čuvati? 
Podaci o kandidatu će se obrađivati do završetka selekcijskog postupka i potom pohraniti za slučaj eventualnih prigovora (na razdoblje od tri mjeseca).

Ukoliko kandidat potpiše posebnu privolu kojom dozvoljava obradu osobnih podataka i u svrhu budućih selekcijskih postupaka, takvi će se podaci obrađivati sve do povlačenja privole. Ukoliko kandidat povuče svoju privolu, podaci će se pohraniti za slučaj eventualnih prigovora (na razdoblje od tri mjeseca).


Koja je pravna osnova za obradu Vaših osobnih podataka? 
Pravna osnova za obradu osobnih podataka kandidata u selekcijskom postupku je članak 6, stavak 1, točka a) Uredbe (EU) 2016/679 Europskoga parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (“Opća uredba o zaštiti podataka”). Privolu za obradu Vaših osobnih podataka možete dati za potrebe selekcijskog postupka za konkretnu poziciju za koju ste se prijavili, a možete dati i posebnu privolu za buduće selekcijske postupke.
Osnova za obradu podataka u svrhu potencijalnih potraživanja je ostvarivanje legitimnog interesa društva Pepco, odnosno članak 6, stavak 1, točka f) Opće uredbe o zaštiti podataka.


Obveza pružanja podataka 
Pružanje osobnih podataka tijekom selekcijskog postupka je dobrovoljno, no u sljedećem opsegu:
●ime(na) i prezime;
●datum rođenja;
●adresa prebivališta (adresa za slanje pošte);
●obrazovanje;
●povijest o prethodnom zaposlenju;
je nužno kako bi kandidat mogao sudjelovati u selekcijskom postupku. Savjetujemo Vam da nam šaljete samo podatke relevantne za Vašu prijavu za sudjelovanje u selekcijskom postupku, te da nam ne šaljete nepotrebne informacije. Ukoliko odlučite s nama podijeliti podatke koji prelaze gore navedene okvire, primjerice, Vašu sliku ili interese, smatrat ćemo da ste pružanjem tih podataka društvu Pepco dali privolu za njihovo obrađivanje u gore navedene svrhe.


Tko je primatelj Vaših osobnih podataka? 
Vaši osobni podaci se mogu prenijeti subjektima koji obrađuju podatke na zahtjev društva Pepco, poput pružatelja IT usluga, agencija koje pružaju usluge u postupku zapošljavanja i pravnih savjetnika. Navedeni subjekti obrađuju podatke na temelju ugovora koji je s njima sklopio voditelj obrade (Pepco) i isključivo prema uputama društva Pepco.


Prosljeđivanje podataka izvan Europskog gospodarskog područja 
Vaši se podaci neće prenositi u treće zemlje koje se nalaze izvan Europskog gospodarskog prostora.


Koja su Vaša prava u odnosu na obradu osobnih podataka? 
U odnosu na Vaše osobne podatke koje obrađuje Pepco, imate sljedeća prava:
●pravo pristupa Vašim podacima, uključujući pravo na kopiranje takvih podataka,
●pravo na ispravljanje Vaših podataka,
●pravo na brisanje Vaših podataka (u određenim situacijama),
●pravo podnošenja prigovora Nadležnom tijelu za rješavanje pitanja iz područja zašite osobnih podataka. U Hrvatskoj je to Agencija za zaštitu osobnih podataka,
●pravo na ograničenje obrade Vaših podataka,
●pravo prigovora na obradu podataka koje se temelji na legitimnom interesu društva Pepco,
●pravo zatražiti prijenos podataka.


Ukoliko se Vaši osobni podaci obrađuju temeljem Vaše privole, imate pravo povući privolu, u onoj mjeri u kojoj se Vaši podaci obrađuju na navedenoj osnovi. Privolu možete povući u bilo koje vrijeme, što neće imati utjecaja na zakonitost obrade koja se na toj osnovi provodila prije povlačenja privole.

Kako biste ostvarili navedena prava, molimo poslati poruku elektroničkom poštom na adresu iodo@pepco.eu.